Het Besluit gebouwde omgeving (Bbl) is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet, bedoeld ter vervanging van het Bouwbesluit 2012. Het Bbl omvat overheidsvoorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van gebouwen. Het omvat eisen voor verschillende activiteiten die verband houden met bouwen en slopen, zoals de technische bouwactiviteit, omgevingsplanactiviteit, brandveilig gebruik van bouwwerken, vernietigingsactiviteit en het mobiel breken van bouw- en sloopafval. De regels gelden voor iedereen die activiteiten in de fysieke leefomgeving ontplooit, ongeacht of er een melding of vergunning nodig is. Deze voorschriften zijn primair ontleend aan de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 samen met andere voorschriften zoals die uit het Besluit energieprestatie gebouwen en het Besluit omgevingsrecht en enkele richtlijnen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit uitgebreide besluit dient om te zorgen voor een optimale leefomgeving met veilige bouwmaterialen en -methoden die prioriteit geven aan zowel de volksgezondheid als de bescherming van het milieu.

BBL brandveiligheid: alles wat u moet weten

Brandveiligheid is een belangrijk aspect in de bouw en het gebruik van gebouwen. Het zorgt ervoor dat mensen en eigendommen beschermd zijn tegen brand. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van BBL brandveiligheid, het Bouwbesluit, de Wkb, gevolgklassen en de rol van adviseurs en kwaliteitsborgers.

Wat valt onder brandveiligheid?

Brandveiligheid omvat alle maatregelen die genomen moeten worden om brand te voorkomen en de gevolgen van brand te beperken. Dit omvat onder andere:

  • Het voorkomen van brand door het gebruik van brandveilige materialen en installaties.
  • Het detecteren van brand door middel van rookmelders, hittemelders en sprinklers.
  • Het bestrijden van brand door middel van blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels.
  • Het beperken van de gevolgen van brand door het creëren van vluchtwegen, brandwerende scheidingen en compartimentering van gebouwen.

Het Bouwbesluit en BBL brandveiligheid

Het Bouwbesluit is een verzameling regels die bepalen aan welke eisen een gebouw moet voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Het Bouwbesluit bevat ook regels met betrekking tot brandveiligheid.

Het verschil tussen het Bouwbesluit en BBL brandveiligheid is dat het Bouwbesluit algemene regels bevat die voor alle gebouwen gelden, terwijl BBL brandveiligheid specifieke regels bevat die gelden voor gebouwen met een bepaalde functie. BBL staat hierbij voor Besluit Bouwen Leefomgeving.

Wie controleert de brandveiligheid?

De controle op brandveiligheid wordt uitgevoerd door verschillende partijen. Allereerst zijn de eigenaar en gebruiker van een gebouw verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Zij moeten ervoor zorgen dat het gebouw aan de geldende regels voldoet.

Daarnaast zijn er verschillende instanties die de brandveiligheid controleren, zoals de brandweer en gemeenten. Ook kunnen adviseurs brandveiligheid ingeschakeld worden om de brandveiligheid van een gebouw te beoordelen.

Wat verdient een adviseur brandveiligheid?

Het salaris van een adviseur brandveiligheid is afhankelijk van verschillende factoren, zoals opleidingsniveau, werkervaring en de grootte van het adviesbureau waarvoor hij of zij werkt. Over het algemeen verdient een adviseur brandveiligheid tussen de € 2.500 en € 5.000 per maand.